Terapi

 • Çocuk ve Ergen Terapisi

  Çocuk ve Ergen Terapisi, 0-18 yaş aralığında ortaya çıkabilecek duygusal ve davranışsal problemlere çözüm getirmeyi amaçlar. Başlangıçta ebeveynden ayrıntılı bir gelişim öyküsünün alınması, terapi sürecinin sağlıklı bir şekilde planlanması için oldukça önemlidir. Bununla beraber ebeveyn eğitimi ve aile görüşmeleri sürecin önemli bir parçasıdır. Ayrıca okul rehberlik servisi ve çocuk psikiyatristi ile işbirliği yapmayı gerektiren durumlar söz konusu olabilir. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek depresyon; kaygı bozuklukları; dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; alt ıslatma, tırnak yeme, saldırganlık gibi davranış problemleri; boşanma ve kayıp gibi travmatik yaşantılar gibi pek çok problem psikoterapi desteği ile çözüme kavuşabilir. Çocuk ve ergenin gelişim sürecinin olumlu yönde desteklenmesi ve sağlıklı bir yetişkin olma yolunda ilerlemesi terapinin nihai hedefidir.

 •  

 •  

 • Bireysel Terapi

  Bireysel Terapi, danışanın ve terapistin birlikte çalışarak problemlere çözüm getirdiği, bu süreçte terapistin danışana birebir eşlik ettiği bir terapi biçimidir. Bireysel psikoterapi; danışanın problemlerini çözmesini, sorunlara farklı perspektiften yaklaşabilmesini, danışanın var olan potansiyelini kullanabilmesini, kişinin kendisine uygun baş etme metotları geliştirebilmesini ve kendisi hakkında farkındalık kazanmasını hedefler. Bireysel terapide; depresyon, kaygılar, fobiler, ilişki problemleri, özgüven, travmalar, korkular, olumsuz yaşantılar, mutsuzluk, uyku ve yeme problemleri, performans kaygısı gibi birçok konu ele alınır. Psikoterapi sürecinin uzunluğu danışanın yaşadığı problemlere ve ihtiyacına göre terapist ve danışan tarafından ortak bir şekilde belirlenir.

 • Çift ve Aile Terapisi

  Çift ve Aile Terapisinde, aile üyelerinin ya da çiftlerin birbirlerini daha iyi anlamaları ve tanımaları, birbirileri ile sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri, yaşanan akut veya kronik çatışmaların çözülmesi hedeflenmektedir. Psikoterapi ortamında kişiler, terapistin sağladığı güven ortamında duygularını ve düşüncelerini özgürce ifade ederler. Aile terapisinde terapist, bazen ailenin tüm fertlerini seansa dahil ederken, gerekli gördüğü durumlarda aile üyeleriyle bireysel görüşmeler yapmaktadır. Çift terapisinde ise çift hem birlikte seansa katılırken hem de ayrı ayrı görüşmeleri terapist tarafından organize edilir. Yapılan araştırmalar aile ve çift terapisinin çocuk, ergen ve yetişkinlerin problemlerinin giderilmesinde ve sağlıklı ilişkiler geliştirmelerinde çok yararlı olduğunu göstermektedir.

   

 •  

 • Uyguladığımız Psikoterapi Yöntemleri

  İhtiyacınıza yönelik en etkili çözüm yolları
 • Bilişsel Davranışçı Terapi

  Bilişsel Davranışçı Terapi, bilimsel bulgulara dayanarak duygu ve düşüncelerin kişinin davranışları üzerindeki etkisini çözümlemeyi hedefleyen bir terapi yaklaşımıdır. Kişinin güncel olarak yaşadığı temel sorunlarını çözmeye odaklanır. Öğrettiği bir takım yollar ve beceriler ile birlikte kişiye ömür boyu kullanabileceği başa çıkma becerileri öğretilir. Bu yaklaşım, düşünce ve duygusal tepkilerin olaylara yüklenen anlamlarla olan ilişkisine odaklanır.
  Depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal ve özgül fobiler, alkol ve madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları, somatoform bozukluklar gibi pek çok durumda kullanılabilir. Çocuk,ergen ve yetişkinlere uygulanabilir. İyi Şeyler’de tüm uzmanlarımız tarafından Bilişsel Davranışçı Terapi uygulanmaktadır.

  Çözüm Odaklı Terapi

  Çözüm Odaklı Terapi, danışanın sorunlarına odaklanmak yerine, terapi sürecinin sonunda elde etmek ve başarmak istedikleri üzerine odaklanan bir terapi yöntemidir. Amaç yalnızca var olan sorunu ortadan kaldırmak değil onun yerine pozitif bir durum yerleştirilmesini sağlamaktır. Bunu yaparken kişinin ve ailenin güçlü yanlarını kaynak olarak kullanır. Terapistin rolü danışanın kendi kaynaklarını keşfetmesini sağlamak, çözüm yolları bulmasına ve uygulamaya koymasına rehberlik etmektir.
  Çocuk, ergen ve yetişkinlerle hem bireysel hem de aile için kullanılabilir. Aile içi iletişim, iş ve arkadaşlık ilişkileri, kaygı, okulla bağlantılı sorunlar gibi bir çok konuda uygulanabilir. Merkezimizde Uzman Klinik Psikolog Şeyma Demirlikan tarafından uygulanmaktadır

  Dışavurumcu Terapiler

  Dışavurumcu Sanat Terapisinde, sözel olarak ifadelendirmesi zor olan birtakım duygu ve deneyimler çeşitli sanatsal teknikleri ifade aracı olarak kullanarak paylaşılmaktadır. Bu amaçla, beden hareketleri, müzik, kil ve resim gibi sanatsal yöntemler bir araç olarak kullanılabilmektedir. Amaç, estetik değeri olan bir sanat ürünü ortaya çıkartmak değil danışanın iç dünyasını sanat aracılığıyla yansıtmak olduğundan danışanın herhangi bir sanatsal eğitim ya da beceriye sahip olma zorunluluğu yoktur. Terapistin rolü sanatsal ürünü yorumlamak ya da öğretmek değil, danışanın sanatsal üretimini kendi deneyimleri ve duyguları ışığında anlamlandırması, ifade etmesi ve baş etmesine destek olmaktır. Tek başına bir terapi yaklaşımı olarak kullanılabileceği gibi diğer terapi yöntemlerini destekleyici olarak da kullanılabilmektedir.
  Çocukluktan yetişkinliğe birçok yaş grubunda hem bireysel hem de aile ya da grup ile kullanımı çok etkili sonuçlar doğurmaktadır. Çoğunlukla travma, kaygı, depresyon ve duygu düzenleme sorunlarında kullanılmaktadır. İyi Şeyler’de uzmanlarımız tarafından, Dışavurumcu Sanat Terapisi ve yaklaşıma ait birçok teknik uygulanmaktadır.

  EMDR Terapisi
  Oyun Terapisi

  Çocuğu merkeze alarak oyunun iyileştirici gücünden faydalanılan hümanistik bir psikoterapi yaklaşımıdır. Özel olarak seçilmiş oyuncakların bulunduğu oyun odasında terapist güvenli ve kapsayıcı bir ortam sunar. Çocuğun duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve isteklerini en doğal şekilde oyun içinde ifade etmesi sağlanır. Terapistin kabul edici yaklaşımı ile çocuğun kişiliğinin olumlu şekilde desteklenmesi ve problem davranışların ortadan kaldırılması hedeflenir. Çocuğun dili oyun, sözcükleri de oyuncaklarıdır.
  2-12 yaş arası çocuklarda; kaygı bozuklukları, depresyon, davranış ve uyum problemleri, aile içi problemler, kayıp ve travmatik durumlar, sosyal ve duygusal gelişimi desteklemek amacıyla uygulanabilir. Merkezimizde Uzman Klinik Psikolog Fatma Zehra Gelgör, Uzman Klinik Psikolog Şehitnur Kürüm ve Psikolojik Danışman Hande Nur Bucak tarafından Çocuk Merkezli Oyun Terapisi uygulanmaktadır.

  Şema Terapisi

  Şema Terapi yaşantısal, davranışçı, bilişsel ve kişilerarası teknikleri bütünleştiren bir terapi yaklaşımdır. Kişinin çocukluğundan bu yana edindiği deneyimler ve kurduğu ilişkiler “şema” adı verilen belli düşünce ve davranış kalıplarının oluşmasına yol açar. Şemaların tespiti, günlük hayattaki yansımaları ve oluşumlarına yol açan çocukluk deneyimlerini ele alır. Bu şemaların oluştuğu zaman dair farkındalık kazandırarak terapi sürecinin sonunda danışanın daha etkin olması hedeflenir.
  Kaygı, depresyon, kişilik bozuklukları, ilişki sorunları, travma sonrası stres bozukluğu gibi birçok konuda uygulanabilir. Kurumumuzda Uzman Klinik Psikolog Vahide Ulusoy Gökçek ve Uzman Psikolog Şeyma Demirlikan tarafından Şema Terapi uygulanmaktadır.

 • Filial Terapi

  Filial Terapi, ebeveyn-çocuk ilişkisini güçlendirmeye yönelik bir Oyun Terapisi yöntemidir. Haftada bir gerçekleştirilen destekleyici grup oturumlarında, ebeveynler 2-12 yaş arasındaki çocuklarının duygusal ve davranışsal ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamayı öğrenirler. 10 oturum süren program boyunca ebeveynlere psikoeğitim, grup desteği ve süpervizyon sağlanır. Bu şekilde gelecekte karşılaşılabilecekleri zorluklara yönelik donanım da kazanmış olurlar.
  Programın ilk 3 haftasında ebeveynler, çocuk merkezli özel oyun saatini uygulamayı öğrenirler. Bu özel zaman içerisinde ebeveyn, çocuğun kendisini oyun aracılığıyla ifade etmesini sağlayarak çocuğun tamamen kabul edildiği ve kendini güvende hissettiği bir ilişki kurar. 4. oturumdan itibaren her oturumda bir ebeveynin çocuğu ile evde uyguladığı özel oyun saatinin videosu izlenir. Uzman oyun terapisti liderliğinde ebeveynlerin yaşadığı duygular, karşılaştıkları zorluklar konuşulur ve çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ebeveyne özel hedefler ve ödevler belirlenir. İyi Şeyler’de Uzman Klinik Psikolog Fatma Zehra Gelgör ve Uzman Klinik Psikolog tarafından bireysel, online ve grup olarak uygulanmaktadır.

  Gelişimsel Temas Terapisi

  Gelişimsel Temas Terapisi; temas yoluyla kurulan ilişki ile, çocuğun bir “ben” olarak kendisini tanıyarak sağlıklı bir benlik edinmesini destekleyen bir oyun terapisi yaklaşımıdır. Gelişimsel Temas Terapisi’nde “doğru dokunuş” ile bir çocuğun temas edilmiş hissetmesini ve kendi bedensel uyarılarını fark etmesi hedeflenir.
  Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, bağlanma problemleri, yıkıcı davranış bozukluğu, gelişimsel bozukluklar, otizm, travmatik bozukluklarda uygulanabilir. Yetersiz ebeveynlik, ebeveynlerin sağlık sorunları, ailenin sosyo-ekonomik yetersizliği, terk gibi çeşitli nedenlerle ruhsal ya da davranışsal sorunları ortaya çıkan çocuklar için uygundur. İyi Şeyler’de Uzman Klinik Psikolog Fatma Zehra Gelgör ve Uzman Klinik Psikolog tarafından uygulanmaktadır.

  Kalp Merkezli Hipnoterapi
  Kum Tepsisi Terapisi

  Kum Tepsisi Terapisi, dışavurumcu bir terapi yöntemidir. Danışan ıslak veya kuru kum içeren tepsinin üzerinde tercih ettiği minyatürleri kullanarak iç dünyasını yansıtan bir sahne oluşturur.
  Sözel yöntemlerin ötesine geçerek sembolik ifadelerle çözüme ulaşmak hedeflenir. Danışanın yaşadığı durumlara dair kontrol hissini güçlendirir. Terapide kullanılan araç sözcükler değil minyatürlerdir. Terapist, gözlem ve yansıtmalar yaparak danışana yardımcı olur. Kum tepsisi içsel gerçeklikle dışsal gerçeklik arasında bir köprü gibidir.
  Travma sonrası stres bozukluğunda, sözel ifadesi zor durumlarda, sözel iletişimde zorlanan kişilerde, 8 yaşından itibaren çocuk, ergen ve yetişkinlerle uygulanabilir. İyi Şeyler’de Uzman Klinik Psikolog Fatma Zehra Gelgör, Uzman Klinik Psikolog Şehitnur Kürüm ve Uzman Klinik Psikolog Şeyma Demirlikan tarafından kum tepsisi Terapisi uygulanmaktadır.

  Sistemik Aile Terapisi

  Sistemik aile terapisi kuşak geçişli bir terapi ekolüdür. Her bir kuşağın; ebeveynden çocuğa aktardığı ilişki kurma biçimleri, çatışmaları, duygusal tepkileri ve daha birçok özellik vardır. Terapist aile üyeleri ile çalışırken o sistemde var olmuş daha önceki aile modellerini de ele alır. Böylece diğer ekollere göre daha hızlı ve pragmatik bir çalışma gerçekleşmiş olur. Sistem içi ilişkilerin geliştirilmesi, çatışmaların ve problemlerin çözüme kavuşturulması, aile içerisindeki kopuklukların ele alınması hedeflenmektedir.
  Sistematik Aile Terapisi; kaygı, depresyon, aile problemlerinde uygulanmaktadır. İyi Şeyler’de Uzman Klinik Psikolog Handan Erdoğan tarafından Sistemik Aile Terapisi uygulanmaktadır.

  Yapısal Aile Terapisi

  Yapısal aile terapisinde, aile üyeleri arasındaki ilişkilerde veya çift ilişkisinde kötü işlev
  gösteren davranış kalıplarının ve pozisyonlarının değiştirilmesi amaçlanan bir terapi yöntemidir. Bunu yaparken terapist ailenin yapısını, sistemini, kültürünü, sınırlarını ve ilişki kurma biçimlerini terapi görüşmeleri yoluyla analiz eder ve buna bağlı olarak ailelere çözüm yolları sunar. Psikoterapide sağlıklı aile/çift ilişkileri geliştirilip aile sisteminin korunması amaçlanırken, aile içindeki her bireyin büyümesi ve gelişebilmesi üzerine de çalışılır. Terapist bazen anne/baba ile ebeveyn ve çift ilişkisi üzerine çalışırken bazı seanslarda anne/kız, baba/oğul, kardeş ilişkisi üzerine çalışabilir. İyi Şeyler’de Uzman Klinik Psikolog Handan Erdoğan tarafından uygulanmaktadır.