Gelişim Testleri

 • Hayatın ilk yılları; çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimi adına kritik bir öneme sahiptir. Çoğu gelişimsel problem; çocuk ancak 2 yaşını geçip yürümediğinde, konuşmadığında ya da okulda başarısız olduğunda fark edilebilmektedir. Gelişim testleri bu problemlerin çok geç olmadan anlaşılması için 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan testlerdir.

  Gelişim testleri, zeka testlerinden farklı olarak, yaşına uygun gelişim düzeyine göre çocuğun ne durumda olduğunu gösterir. Gelişim testleri; gerek duyulduğunda çocuğu daha detaylı değerlendirmeye ve uygun eğitim programına yönlendirmek için uygulanmaktadır.

  Merkezimizde;
  • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
  • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
  • Peabody Resim Kelime Testi
  • Frostig Görsel Algı Testi uygulanmaktadır.

  AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

  0 – 6 yaş aralığında olan çocukların gelişimsel olarak yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan testlerden biridir. Anneyle ya da çocuğa bakım veren kişiyle görüşme şeklinde uygulanır. 

  Bu test dört alanı inceler:

  • Dil-Bilişsel
  • Sosyal Beceri-Özbakım
  • İnce Motor
  • Kaba Motor

  Toplam 154 maddeden oluşan ve çocuğun yaşına uygun sorularla başlayan bir tarama ve tanıma testidir. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşılmasını sağlar.

   

  DENVER II Gelişimsel Tarama Testi

  0 – 6 yaş arası çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

  AGTE’den farklı olarak uygulama çocuk ile yapılır. Yaşına uygun davranışı çocuğun test ortamında sergilemesi beklenir. 

   

  DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacıyla kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:

  1. a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
  2. b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
  3. c) Riskli bebekleri izlemede kullanılabilmesi.

   

  İncelediği 4 alanda, (kişisel-sosyal, ince motor, dil ve kaba motor) çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

   

  Peabody Resi̇m Keli̇me Testi̇

  2 – 11 yaş arası çocukların dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Dil gelişimi bilişsel gelişimle paralel giden bir alandır. 

  İlk bir yıl çocuğun alıcı dilinin belirli bir seviyeye gelmesi beklenir. Alıcı dil çocuğun duyduğu şeyleri kasede kaydetmesi gibidir. 3-4 yaş aralığında çocuklar gelişimsel bozukluk denen bir sürece girebilirler.  Kelimeleri çıkarmada zorlanır, kekemelik benzeri bir tablo sergileyebilirler. Bilişsel gelişim hızlı olduğu için zihnindekini süzgeçten geçirip ifadeye dökmesi zor olabilir. Zihin ve dil aynı hızda ilerlemez. Konuşmayla ilgili sorunlarda önce alıcı dili değerlendirmekte fayda vardır.